„Kozel - Olda Kihívás” elnevezésű nyereményjáték
hivatalos játékszabályzata („Szabályzat”)

1. Játék neve és rövid leírása

A „Kozel – Olda Kihívás” nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) a résztvevők feladata, hogy elvégezzék a megadott kihívást, majd arról képet/ videót/ boomerángot (a továbbiakban: „Pályázat”) töltsenek fel a megjelölt Facebook poszt alá kommentként. (https://www.facebook.com/KozelHU/posts/319202969934125)

Felhívjuk továbbá a Játékban résztvevők figyelmét arra, hogy a Játékkal kapcsolatos Adatkezelési tájékoztató alább érhető el: http://kozelbeer.hu/dataprotection

2. A Játék szervezője, lebonyolítója és közreműködője

A Játék szervezője és a Játékkal kapcsolatban kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Dreher Sörgyárak Zrt. (székhely: 1106 Dreher Antal út 3., e-mail cím: adat@asahibeer.hu) (további-akban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”).

A Játék lebonyolítója és Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó a Humán Telex Advertising Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. 5. em. 29.) (továbbiakban: „Lebonyolító” vagy „Adatfeldolgozó”).

A jelen Szabályzatban a Szervező vonatkozásában írt lépéseket a Lebonyolító is megteheti és fordítva, valamint a Szervező és a Lebonyolító a jelen Szabályzat szerinti jogosultságaikat–a köztük lévő megegyezés alapján –egymás nevében, illetve külön-külön vagy együttesen is gyakorolhatjáka Játék lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges körben.

3. Részvételi feltételek

3.1. A Játékban kizárólag azon természetes személy vehet részt, aki a 18. életévét betöltötte, amelyről nyilatkozatot tesz a Játékban történő részvétellel, valamint magyar állampolgár vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkezik, cselekvőképes(teljes cselekvőképességgel bír, vagy a Játékban történő részvétel, nyeremények átvétele, kapcsolódó nyilatkozatok megtétele és eljárás vonatkozásában cselekvőképességében nem korlátozott) és a Játékban történő részvétellel elfogadja a jelen Szabályzatot, továbbá érvényes regisztrációval rendelkezik a Facebookon, valamint megfelel a jelen Szabályzatban foglalt további feltételeknek (továbbiakban: „Játékos” vagy „Felhasználó”). Ezen felül a Játék időtartama alatt legalább egyszer komment formájában feltöltötte a kihívás elvégzéséről készített képet, videót vagy boomerángot(azaz a Pályázatot)a jelen szabályzat 4.2 pontjában foglaltaknak megfelelően. A4.2 pontban foglaltakkal összhangban, a Játékosoktöbb képet/ videót/ boomerángotis benyújthatnaka Játék során.

3.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, vezető tisztségviselői, tulajdonosai és ezen személyek hozzátartozói (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont).

3.3. A játékosok által rendelkezésre bocsátott információkat a Szervező és a Lebonyolító harmadik félnek nem adja át, ide nem értve az Adatkezelési tájékoztatóban (http://kozelbeer.hu/datapro-tection) megjelölt szervezeteket.

3.4. A Játék időtartama:

1. kihívás: 2021.06.07. (hétfő) 12:00 óra – 2021.06.27. (vasárnap) 18:00 óra
2. kihívás: 2021.07.05. (hétfő) 12:00 óra – 2021.08.01. (vasárnap) 18:00 óra
3. kihívás: 2021.08.09. (hétfő) 12:00 óra – 2021.08.29. (vasárnap) 18:00 óra.

Az ezen időszakok után érkezett képeket / videókat / boomerángokat a Szervező érvénytelennek tekinti. A képek / videók / boomerángok beérkezési időpontjának meghatározásául a jelen Szabályzat 1. pontja szerinti Facebook poszt alá történő komment közzétételének időpontja az irányadó.

3.5. A Játékban való részvétel önkéntesenés jelen Szabályzat elfogadásával történik, amellyela Játékos vállalja, hogy a Szabályzatban foglalt valamennyi előírást maradéktalanul betartja. A Játékos a kép(ek)/ videó(k)/ boomeráng(ok)–a jelen Szabályzat szerinti –közzétételével (azaz a Pályázat benyújtásával)hozzájárul személyes adatainak a Játék lebonyolítása érdekében történő kezeléséhez az Adatkezelési tájékoztatóban (http://kozelbeer.hu/dataprotection) írtaknak megfelelően, valamint tudomásul veszi az Adatkezelési tájékoztatóban írtakat.

4.A Játék menete

4.1. Kihívás elvégzéséről készült kép/ videó / boomeráng komment formában történő közzététele a kihívást bemutató Facebook bejegyzések alatt (https://www.facebook.com/KozelHU/posts/4082212678521088)

A Játékban való részvétel feltétele a Játékos regisztrációja, és bejelentkezése a Facebook weboldalára (www.facebook.com).

A Játékos a regisztrációt és a bejelentkezést követően tudja közzétenni a kihívás elvégzéséről készített képet/ videót/ boomerángot (amely a Pályázat benyújtásának minősül).

A Facebook használatára vonatkozó általános szerződési feltételekről (ÁSZF), adatkezelési szabályzatról itt olvashat:

A Facebook felhasználási feltételei: https://www.facebook.com/legal/terms
A Facebook adatkezelési szabályzata: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Hangsúlyozandó, hogy a Játék lefolytatása, a kapcsolattartás és a nyeremények eljuttatása céljából a Szervező csak az ehhez szükséges adatokat kezeli, így a Szabályzatban alább, illetve az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatokat.

4.2. Pályázat elküldése, szerzői jogok

A Játékos a kihívásban bemutatott feladat elvégzése után küldhet be Pályázatot, amellyel alkalmassá válik a Játékban történő részvételre, és – a Szervező által történő kiválasztása esetén – a nyeremény átvételére. A nyertessé válás (Szervező általi kiválasztás) részletes feltételeit a jelen Szabályzat 5. pontja (Nyeremények) tartalmazza.

A Pályázatot a Játékosnak kép- és/vagy videó formátumban kell beküldenie a jelen Szabályzat 1. pontja szerinti Facebook bejegyzésre adott kommentként.

A Szervező és a Lebonyolító tiszteletben tartják a szerzői jogokat és kérnek minden Játékost, hogy a Játék tisztasága érdekében ne éljenek vissza mások szellemi tulajdonjog által védett alkotásaival (pl. mások videóival, fényképeivel, boomerángjaival), személyes adataival. Azt a Játékost, aki más szerzői, vagy egyéb szellemi tulajdonjog által védett jogát (például: védjegyek vagy formatervezési mintaoltalomhoz fűződő jogát) vagy az üzleti titok oltalmához fűződő, illetve személyes adatok védelmével kapcsolatos jogát vagy más személyiségi jogát megsérti, vagy ennek gyanúja esetén az adott Játékost a Szervező, illetve a Lebonyolító jogosultak előzetes tájékoztatás és indoklás nélkül kizárni a Játékból. A Játékosok által elkövetett esetleges szerzői, vagy egyéb szellemi tulajdonjog által védett jogot, személyiségi jogot vagy bármilyen más jogszabályi rendelkezést sértő cselekményekre vonatkozóan a Szervező és a Lebonyolító minden felelősséget kizárnak, azért kizárólagosan a jogsértő Játékos felel.

A Pályázat jelen Szabályzat szerinti beküldésével a Játékos a Szervezőnek a Pályázatot képező képre, videóra, boomerángra valamint az ahhoz kapcsolódóan rendelkezésre bocsátott információkra (például: a kép címe vagy a képen megjelenített, illetve ahhoz kapcsolódó egyéb információk) kizárólagos felhasználási jogot enged, amely kiterjed az egész világon, határozatlan időtartamra történő valamennyi felhasználásra, ideértve a Pályázat tárgyát képező mű és a hozzá kapcsolódó információk többszörözésére, terjesztésére, számítógépen, vagy elektronikus adathordozón történő rögzítésére, illetőleg számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolására, elektronikus adatbázisok számára történő átengedésére és Internet útján történő közzétételére, szerkesztésére vagy bármely módosítására, feliratozására, egyéb művekben történő felhasználására (például: promóciós és tájékoztató anyagokban való megjelenítésére), más formátumba helyezésére, valamint bármely további (kizárólagos) felhasználási engedély adására és al-felhasználási jog engedésére a Szervező, a Lebonyolító vagy bármely harmadik személy (ideértve különösen, de nem kizárólag a Szervezőt vagy a Lebonyolítót támogató további szerződéses partnerek) részére.

A Pályázat tárgyát képező mű és a hozzá kapcsolódó információk felhasználására – az alább írtak figyelembevételével – különösen sor kerülhet a Szervező Facebook oldalán (ideértve a nyertesek értesítése érdekében történő közzétételt is), elektronikus vagy papíralapú médiumban, a sajtóban vagy egyéb médiatartalom-szolgáltató útján (például: televízióban), a Szervező által nyomtatott szórólapon vagy hírlevélben vagy a Szervező honlapján. A Pályázat tárgyát képező mű mellett a Szervező – különösen az adott mű megjelenítésének körülményeire tekintettel – nem köteles a Játékos, valamint a mű vagy a hozzá kapcsolódó információ (például: cím) készítésében közreműködő, valamint a művön szereplő bármely személy nevét vagy egyéb személyes adatát, a művel kapcsolatos egyéb információt (például: cím) feltüntetni, illetve a művet az ahhoz kapcsolódó, Játékos által rendelkezésre bocsátott információ nélkül, a fentiek szerint módosított, szerkesztett formában is felhasználhatja.

A Pályázat beküldésével egyben a Játékos (ideértve bármely közreműködőt, valamint a művön szereplő bármely személyt) a Pályázat tárgyát képező mű és a hozzá kapcsolódó információk fenti bármely felhasználásáért valamennyi díjazással vagy ellentételezéssel kapcsolatos igényéről kifejezetten lemond – ide nem értve a jelen Szabályzat szerint a nyeremények megnyerésének lehetőségét –, így a fenti bármely felhasználásért jogdíjra, a nyereményre, bármely díjazásra vagy ellentételezésre nem jogosult (ide nem értve a jelen Szabályzat szerint a nyeremény megnyerésének lehetőségét).

A Pályázat beküldésével továbbá a Játékos szavatol azért, hogy a Pályázat tárgyát képező mű és a hozzá kapcsolódó információk a saját művének minősülnek, illetve annak fentiek szerinti felhasználásában a Szervezőt vagy a Lebonyolítót harmadik személy semmilyen joga vagy igénye nem korlátozza, továbbá felelős azért is, hogy a jelen Szabályzatban, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakról valamennyi fent említett esetleges további személyt tájékoztasson.

A Játékos tudomással bír továbbá arról, hogy amennyiben a fentiek szerint a Pályázat tárgyát képező mű és a hozzá kapcsolódó információk nem minősülnének szerzői jogi műnek, úgy a tekintetben szerzői jogokat nem gyakorolhat, a Szervező, illetve a Lebonyolító azonban a Pályázat tárgyát képező mű és a hozzá kapcsolódó információk szerzői jogi megítélését nem köteles vizsgálni.

Hangsúlyozandó továbbá, hogy amennyiben a nyeremény átadásáig a Játékos a fentiek szerinti engedélyét a Pályázat tárgyát képező mű és a hozzá kapcsolódó információk felhasználása tekintetében (akár részlegesen is) visszavonja, úgy a Játékból külön tájékoztatás vagy döntés hiányában is kizárásra kerül, és a nyeremény átvételére nem jogosult.

A Pályázatok közzététele után a Pályázat (kép/videó/ boomeráng) – módosítására, pontosítására vagy kiegészítésére nincs lehetőség. Amennyiben a Játékos Pályázatának törlését kéri (a Szervező, illetve Lebonyolító jelen Szabályzatban foglalt elérhetőségén) vagy a fentiek szerinti posztra adott – Pályázatát tartalmazó – válaszát visszavonja, illetve törli, úgy nyereményre való jogosultságát elveszíti. A Játékban való részvételhez adott hozzájárulásnak a Játék időtartama vagy – nyertes játékosok esetén – a nyeremény átadásáig való visszavonása ugyancsak a nyereményre való jogosultság elvesztését vonja maga után.

A Pályázatok közül a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Játék lezárása (fődíjak esetén a nyertes Pályázatok jelen Szabályzat 4.3. pontja szerinti kiválasztása, napi és heti nyeremények esetén azok kisorsolása) után az általa meghatározottak szerint legkreatívabbnak tartott képeket/ videókat/ boomerángokat az érintettek hozzájárulásával megjelenítse.

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt tetszőleges számú Pályázatot (képet/ videót/ boomerángot) nyújthat be a Játékban, ezzel növelve nyerési esélyét. Egy Pályázattal azonban csak egyszer lehet pályázni. Nem számít külön Pályázatnak, ha az adott kép/videó/ boomeráng ugyan azon a helyszínen, ugyan azon beállításban készült. A Szervező, illetve a Lebonyolító jogosult a Pályázat valódiságát, érvényességét nyertességtől függetlenül is bármikor ellenőrizni (ideértve különösen az azonos Játékos által korábban beküldött Pályázatok összevetésével).

4.3. Moderálási szabályok

Minden kihívás esetén a Szervező moderálja a beküldött Pályázatokat és kizárja azokat a Pályá-zatokat a Játékból melyek:

 • túlzott/mértéktelen alkoholfogyasztásra ösztönöznek
 • azt sugallják, hogy az alkoholfogyasztás elfogadható személyi vagy gépi meghajtású esz-köz, jármű vezetése előtt vagy alatt
 • jogszerűtlen magatartásra ösztönöznek, illetve lebecsülik az egészséges életmód jelentő-ségét
 • alkoholfogyasztást munkahelyen munkaidőben, munkavégzéshez kapcsolódóan mutat-nak be (kivétel a a termékkóstoltatással, céglátogatással kapcsolatos reklám, ahol a szakember munkájához kapcsolódóan jelenik meg)
 • elnézők vagy bátorítók a túlzott vagy felelőtlen alkoholfogyasztással szemben, az abszti-nenciát vagy mértékletes fogyasztást negatívumként tüntetik fel
 • méltatlan módon mutatják be illetve, ábrázolják az állatokat és az állatvilágot
 • társadalmi / szexuális sikert kapcsolják össze az alkohollal, különösen annak sugallását, hogy az alkoholfogyasztás a társasági siker vagy elfogadottság feltétele vagy, hogy az al-koholfogyasztás erősíti a szexuális képességet, vonzerőt vagy szexuális kapcsolat kialakí-tásához vezet, segít legyőzni a gátlásosságot, szégyenlősséget
 • a szeszes italt vagy annak fogyasztását erőszakos, agresszív, veszélyes vagy antiszociális magatartással kapcsolják össze
 • sértik a jó ízlést, a közízlést vagy az emberi méltóságot
 • kiemelkedő fizikai és szellemi teljesítményt mutatnak be az alkoholfogyasztás hatása-ként
 • fiatalkorúak alkoholfogyasztására utalnak/buzdítanak, illetve azt sugallják, hogy az alko-hol a felnőtté válás eszköze
 • magas egészségi kockázatú csoportokhoz szólnak vagy ilyeneket szólítanak meg, mutat-nak be (például: terhes nő, gyermek- és fiatalkorú vagy 25 évesnél fiatalabb szereplő)
 • olyan – valóságos vagy kitalált – tárgyat, képet, stílust, jelképet, színt, zenét, karaktert (különösen rajzfilmfigurákat, sportolókat, közismert személyt) használnak, amely első-sorban a gyermek- és fiatalkorúakat szólítják meg vagy szorosan kötődnek gondolati vagy érzelmi világukhoz
 • olyan márkajegyet vagy árujelzőt használnak, amely elsősorban gyermek-és fiatalkorú-aknak szól (nevek, logók, sportfelszerelés, sport, játék vagy más) vagy azt sugallják, hogy felnőtté, felnőttnek látszóvá teszik az alkoholfogyasztót
 • veszélyes magatartásformát mutatnak be/ arra sarkallnak
 • azt sugallják, hogy az alkoholos italnak terápiás hatása van, vagy a fogyasztása segít megelőzni, kezelni vagy gyógyítani emberi betegséget
 • azt sugallják, hogy az alkohol megoldást kínálhat olyan egyéni problémákra, mint a ma-gány, stressz vagy unalom.

A Pályázatok elbírálása

A fődíjra (1., 2. és 3. helyezettnek járó díjak) jelölt nyertes Pályázatok, valamint a tartaléknyertesek Pályázatainakkiválasztása(tartaléknyertesek esetén azok sorrendjének meghatározásával)aSzervező megbízásából, aLebonyolító által felállított háromtagú szakmai bizottság jelenlétében történik. A Játék lezárását követően a Pályázatokalapját képező képeket/ videókat/ boomerángokata bizottság szakmai szempontok alapján bírálja el. Az általuk kiválasztott Pályázatok beküldői részesülnek nyereményben vagy kerülnek kiválasztásra –a szakmai bizottság által megadott sorrendben –tartaléknyertessé.A szakmai bizottság választásával és a Szervező, illetve Lebonyolító azon alapuló döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye, a választás indokolásának ismertetésepedig nem kérhető.

Szakmai szempontok:

 • - humor
 • - kreativitás
 • - ötletesség, egyediség

Pályázatok elbírálása napi és heti nyeremények esetében:
A napi és heti nyereményekre minden Játékos pályázhat, aki a Játék során minimum egy Pályázatot komment formájában feltölt. A nyerteseket random generátor segítségével sorsoljuk ki úgy, hogy az egyes Pályázatok a beérkezésük dátuma szerint sorszámot kapnak, majd a https://www.ran-dom.org/integers/ generátor segítségével kisorsoljuk a nyertes sorszámot, és így a nyertes Játékost

5. Nyeremények

A Játék lezárása (fődíjak esetén a nyertes Pályázatok jelen Szabályzat 4.3. pontja szerinti kiválasztása, napi és heti nyeremények esetén azok kisorsolása) után az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra:

 • 21 db napi ajándék, mely tartalmaz 2 db Kozel korsót, egy Kozel brandingelt táskát, valamint egy Kozel brandingelt pólót (Női póló: 3 db S-es, 3 db M-es, 2 db L-es, 1 db Xl-es és 1 db XXLes, Férfi póló: 1 db S-es, 4 db M-es, 6 db L-es, 6 db XL-es és 2 db XXL-es)
 • 3 db heti nyeremény, mely 50.000 Ft értékű „Spar” (SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., 2060 Bicske, SPAR út 0326/1. hrsz. által kibocsátott) vásárlási utalvány az alábbi megoszlásban: 2 db egyenként 20 000 Ft értékben és 1 db 10.000 Ft értékben
 • 3. helyezettnek járó díj, mely egy Kozel brandingelt Converse cipő, valamint egy Kozel brandingelt pulóver, (a nyertes által megadott egyedi méret szerint)
 • 2. helyezettnek járó díj, mely egy SilverCrest SKGE 2000 C3 inox, kontaktgrill
 • 1. helyezettnek járó díj, mely egy Crown CM-68B minibár-hűtőszekrény, Kozel termékekkel feltöltve (4db Alkoholmentes Kozel dobozos sör, 4 db Dark Kozel dobozos sör, 4 db Prémium Lager Kozel dobozos sör)

A nyeremények változtatásának jogát a Játék teljes időtartama alatt a Szervező fenntartja.

A nyeremények át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók, és azonos értékű, de más nyereményre sem válthatók át. Nem minősül a nyeremény átruházásának, amennyiben a heti nyeremény nyertese a vásárlási utalványt nem egyedül veszi igénybe (például: közös családi vásárlás során).

Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Szabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül (így például, de nem kizárólag, ha a nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes játékos a 7. pontban meghatározott együttműködési kötelezettségének időben nem tesz eleget), a Szervező a korábban kiválasztott tartaléknyertes részére ítéli a nyereményt. E tekintetben a Szervező a kizárási okul szolgáló hiányosság, pontatlanság vagy bármely egyéb felróható magatartás későbbi pótlását (például: a tartaléknyertes kiválasztását követő együttműködési készség tanúsítása az eredetileg kiválasztott nyertes részéről) nem köteles elfogadni.

A Szervező saját belátása szerint a kizárásra került Pályázatok számának megfelelő tartaléknyertest választhat, amely döntését nem köteles indokolni.

Amennyiben a Játék időtartama alatt egyetlen érvényes Pályázat sem kerül beküldésre, úgy nyeremény nem kerül kiosztásra.

Egy Játékos egy kihívás (3 hét) időtartama alatt legfeljebb 1 db napi nyereményt, 1 db heti nyereményt, 1 db 3. helyezettnek járó, 1 db 2. helyezettnek járó és 1 db 1. helyezettnek járó nyereményt nyerhet, akkor is, ha több érvényes Pályázatot nyújtott be.

6. A Pályázatok elbírálási ideje, helyszíne és módja, a nyertesek értesítése, jogosultság igazolása, tartaléknyertesek

6.1. A Pályázatok elbírálásnak időpontjai:

A Pályázatok elbírálásának időpontja:
1. kihívás: 2021.06.30. 16:00 óra
2. kihívás: 2021. 08.04. 16:00 óra
3.kihívás: 2021.09.01. 16:00 óra

Napi nyeremények esetében a Pályázatok sorsolásának időpontja minden másnap 11:00 óra.

Heti nyeremények esetén a Pályázatok sorsolásának időpontja minden soron következő hét első napján (hétfő) 11:00 óra.

A napi és heti, illetve a fődíj sorsolás sikeres lezárásáról a Játékosokat a fenti Facebook oldalon közzétett poszt formájában értesítjük (pl: A mai napi sorsolás sikeresen lezárult, vagy hasonló szöveggel), ezen felül a kiválasztott nyerteseket, a Pályamunkájukat tartalmazó kommentre adott direkt válaszban arra kérjük, hogy vegye fel a Szervezőkkel a kapcsolatot..

Szükség esetén (például: járványügyi intézkedés, kijárási korlátozások esetleges meghosszabbítása, kiterjesztése, szakmai bizottság, illetve sorsolás akadályozottsága) a sorsolás, illetve az elbírálás korábbi vagy későbbi időpontra is eshet, amelyről a Szervező vagy a Lebonyolító szükség esetén az érintetteket értesíti.

6.2. A Pályázatok elbírálásának, illetve a sorsolás lefolytatásának helyszíne és módja

A fődíjak esetében a Pályázatok elbírálását a fentiek szerinti szakmai bizottság végzi, a Lebonyolító székhelyén (1036 Budapest, Lajos utca 74-76. V. emelet 29. ajtó). Szükség esetén (például: járványügyi intézkedés, kijárási korlátozások esetleges meghosszabbítása, kiterjesztése, szakmai bizottság akadályozottsága) az elbírálás videókonferencia útján is történhet.

Napi és heti nyeremények esetén a nyeremények random (véletlenszerű) számítógépes rendszerben történő generálással kerülnek kisorsolásra.

A nyertesek kiválasztásának, illetve kisorsolásának folyamata nem nyilvános.

6.3. A nyertesek értesítése

A sikeresen lezárult szavazás tényéről a Szervező vagy a nevében eljáró Lebonyolító Facebook poszt formájában értesíti a Játékosokat.

A nyeremények nyertesének értesítésére a kiválasztást/kisorsolást (Játék lezárását) követő tizenöt (15) munkanapon belül kerül sor. A tartaléknyertesek értesítésére a nyereményre való jogosulttá válásának időpontját követő öt (5) munkanapon belül kerül sor. Ha a nyertesek nem értesülnek a nyertesség tényéről, és az a Szervezőnek vagy Lebonyolítónak kifejezetten nem felróható (például: a nyertes elfelejti megnézni a Facebook értesítéseit), azért a Szervezőt és/vagy a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6.4. Az Értesítés visszaigazolása, illetve a jogosultság (részvételi feltételeknek történő megfelelés) igazolása

A Szervező vagy a nevében eljáró Lebonyolító a sorsolás sikeres lezárásának tényét a fentebb írtak szerint poszt formájában ismerteti a Játékosokkal. A nyertes Játékos köteles az Értesítés megtételét követő 5 (öt) munkanapon belül a chat felületen (privát üzenetben) visszaigazolni a Szervező részére az Értesítést (például: „Sziasztok, köszönöm, a nyereményt, át kívánom venni az XY címen”, vagy más hasonló szöveggel), valamint a nyeremény átvétele érdekében pontosan megjelölni nevét és azt a postai címet, amelyre a nyereménye kézbesítését kéri, ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jogosult kijelölni.

A Játékos köteles nyertesként való kiválasztása (ideértve tartaléknyertes nyertessé válását is) esetén – a Szervező vagy a Lebonyolító felszólítására – a Szervezőnek vagy a Lebonyolítónak a Szabályzat fenti 3.1. pontja szerinti részvételi jogosultságát (személyazonosságát, 18. életév betöltését, állampolgárságát vagy lakcímét) igazolni. Ez történhet a Szervező vagy Lebonyolító által megadott határidőn belül – a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval egyeztetett időpontban – a Játékos személyazonosító igazolványa, útlevele vagy kártya formátumú vezetői engedélye, illetve lakcímkártyája (lakcím igazolása kapcsán) Facebook videóhívás keretében történő bemutatásával, illetve ennek bármely akadályoztatása esetén a fenti okmánynak a Lebonyolító fenti címén, a Lebonyolítóval egyeztetett időpontban történő bemutatásával. A fenti esetekben az adott dokumentumról másolatot sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem készít, azonban jogosult a bemutatás tényéről jegyzőkönyvet felvenni, amely a megtekintés tényét, helyét és idejét, valamint eredményét (a Játékos jogosult vagy nem) tartalmazza.

Amennyiben a Szervező vagy a Lebonyolító a nyertes Játékost a regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága, illetve hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, vagy a Játékos az Értesítésre nem reagál, illetve az életkorát nem igazolja, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető, és a Szervező vagy a Lebonyolító jogosult az adott játékost kizárni a Játékból – mellyel a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti –, továbbá a tartaléknyertest nyertessé válásáról értesíteni, és részére a nyereményt átadni.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy csalás gyanúja esetén a Játékost és minden Pályázatát indokolás és előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból, különösen, de nem kizárólagosan, ha egy vagy több nagyon hasonló Pályázatot (például: tartalmilag teljesen megegyező kép/ videó/ boomeráng) többször töltenek fel ugyanarról vagy akár más Facebook profilról.

A Játékos elfogadja, hogy a nyertesek meghatározására kizárólag a Szervező jogosult, a döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

6.5. Tartaléknyertesek

A tartaléknyertesek abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre – fődíj esetén a szakmai bizottság által a jelen Szabályzat fenti 4.3. pontja szerint megadott sorrendben, napi és heti nyeremények esetén kisorsolásuk esetén –, amennyiben a nyertes vagy a Pályázata

 • - nem felel meg a jelen Szabályzatban írt feltételeknek (például: a nyertes valótlan személyes adatokat ad meg, személyazonosságát, illetve a Játékban való részvételi jogosultságát nem igazolja a fentiek szerint), illetve a nyertes a fentebb írt határidőn belül nem igazolja vissza az Értesítést, illetve, ha más személyes adatait jogosulatlanul adja meg, illetve ezen további érintettnek (pl. képen szereplő további személy) a jelen Szabályzatra és az Adatkezelési tájékoztatóra (http://kozelbeer.hu/dataprotection) nem hívta fel a figyelmét,
 • - a Pályázata beküldésével más által készített szellemi alkotást jogosulatlanul használ fel,
 • - az Értesítésre nem reagál, illetve a nyeremény átvételéhez a szükséges adatait az Értesítéstől számított 5 munkanapon belül nem adja meg, illetve a nyeremény részére való feladásáig Facebook profilját törli, azon elérhetetlen,
 • - a nyereményéről önkéntesen, írásban (ideértve e-mail üzenetet vagy chat üzenetet is) le-mond, vagy,
 • - a nyeremény átvételét megelőzően a nyertes a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását vagy a Pályázatát képező mű és ahhoz kapcsolódó információk felhasználásához adott engedélyét visszavonja,
 • - faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki (különösen ideértve: szélsőséges vagy megbotránkoztató komment tétele a fenti Facebook oldalon).

A tartaléknyerteseket a Szervező vagy a Lebonyolítóa Pályamunkájukat tartalmazó kommentre adott direkt válaszban arra kéri, hogy vegye fel a Szervezőkkel a kapcsolatot a nyertesek értesítését követő 10 (tíz) munkanapon belül. Hangsúlyozandó, hogy a tartaléknyertessé válás önmagában a nyereményre vagy más kedvezményre nem jogosít..

Az adott, nyereményre jogosulttá váló tartaléknyertest a Szervező vagy a Lebonyolító a nyereményre való jogosulttá válásának időpontját követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti. Amennyiben az adott tartaléknyertes nem válik jogosulttá nyereményre, úgy arról a Lebonyolító vagy a Szervező nem köteles értesítést küldeni, így ellenkező értesítés hiányában a tartaléknyertes nem válik jogosulttá a nyereményre. Ha a tartaléknyertesek nem értesülnek a nyertesség tényéről (például: a tartaléknyertes elfelejti megnézni a Facebook üzeneteit), azért a Szervezőt és/vagy a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. A tartaléknyertesek a nyertesekhez hasonló módon, a fenti 6.4. pontban írtak szerint kötelesek kapcsolatba lépni a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval a nyereményre való jogosulttá válásukról szóló értesítésüket követő 5 (öt) munkanapon belül, ellenkező esetben a részükre a Szervező nem köteles nyereményt biztosítani, illetve új tartaléknyertest választani.

7. Nyeremények átadása

A nyereményeket a Szervező vagy a Lebonyolító a nyertes (ideértve a nyertessé váló tartaléknyertest is) Játékos jelen Szabályzat 6.4. pontja szerinti Értesítés visszaigazolásától, valamint– külön felhívás esetén – a jelen Szabályzat szerinti részvételi feltételeknek való megfelelés igazolásától számított százhúsz (120) munkanapon belül postai úton küldi ki a Játékos (nyertes, illetve nyertessé váló tartaléknyertes) által megadott címre. A nyeremény a Játékos által megadott címre egyszer kerül kézbesítésre. A Játékos hibájából meghiúsuló kézbesítés miatti újbóli kézbesítés vagy nyeremény átadás költsége a Játékos személyét terheli.

A nyertes (ideértve a nyertessé váló tartaléknyertest is) Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel vagy Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a nyertesek kiválasztását, illetve kisorsolását követő legrövidebb időn belül sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező vagy a Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen Szabályzat szerinti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, valamint az általa benyújtott valamennyi Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére adott nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert az általa megadott adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményt átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti, a Szervezővel vagy Lebonyolítóval szemben azonban nem. A fentieken túl a Játékos a nyereménnyel kapcsolatban annak kiszállítási címére való megérkezésétől viseli a nyereménnyel kapcsolatos esetleges károkat és veszélyeket.

8. Nyeremények adózása

A nyereményekhez tartozó valamennyi adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

9. A Játék lebonyolítása, felelősség kizárása

A Játék internetes szolgáltatását Szervező a Lebonyolító támogatásával, a Facebookon keresztül biz-tosítja.

A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért, illetve a Játékos jelen Szabályzat szerinti feltételeknek való meg nem feleléséért (például: hibás adatokkal való regisztráció, hibás adatokkal való Pályázat elküldés stb.), valamint a Facebook weboldal és/vagy a regisztrációs felület átmeneti hibájáért és elérhetetlenségéért, illetve az azok miatt bekövetkező károkért a Szervező és a Lebonyolító a nyertesek vagy más Játékosok felé semmiféle felelősséget nem vállal, felvilágosítást – a jelen Szabályzat, illetve az Adatkezelési tájékoztató eltérő rendelkezései hiányában – nem ad.

A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy kiküldési késedelemért a Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek és a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Játékos kizárja magát a nyeremény átadása alól, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a kiválasztást követően derül ki.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. A Játékban a Játékosnak olyan aktív Facebook profillal kell rendelkeznie, illetve erről a profilról Pályázatát komment formájában közzétenni, amin a Játék ideje alatt az Értesítés tényéről értesülhet, illetve szükséges körben kapcsolatot tarthat a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért vagy a nyeremény átadásának ez okból való meghiúsulásáért a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt Facebook profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt Facebook profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt köteles ehhez kérni a jogosult hozzájárulását. Amennyiben azonban ilyen más személy kéri a Játékos által megadott Pályázat törlését a Szervezőtől vagy Lebonyolítótól, úgy a Szervező jogosult a Játékost és valamennyi Pályázatát a Játékból kizárni, a törölni kért Pályázatot pedig haladéktalanul törli. A Játékkal kapcsolatos Facebook profil használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja, tekintettel arra, hogy a Facebook profil használat jogosultságát nem képes ellenőrizni. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves vagy jogsértő módon harmadik személy(ek)re vonatkozó adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli, az ilyen adatokat azonban az érintettek kérésére haladéktalanul törli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Szabályzat megszegésével a Szervezőnek vagy a Lebonyolítónak okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséggel tartozik. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható, ezzel kapcsolatban a Játékos semminemű igényt a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval szemben nem érvényesíthet.

10.2. Amennyiben a Játék a Szervező és a Lebonyolító minden ésszerű erőfeszítése ellenére sem bonyolítható le a tervek szerint, a Szervező jogosult arra, hogy előzetes bejelentés nélkül bármikor visszavonja, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a Játék egy részét vagy egészét. A már a nyertesek részére átadott nyereményeket azonban ez nem érinti.

10.3. A Szervezőnek és a Lebonyolítónak jogában áll felkérnie a Játékban résztvevőket a fentiek szerint a részvételi feltételeknek való megfelelés igazolására. Ezzel kapcsolatban a Szabályzat 6.4. pontjában írt rendelkezések irányadók.

10.4. A Játék lefolytatásával kapcsolatos további informatikai hátteret, valamint ezek lebonyolítását a Lebonyolító (adatfeldolgozó) végzi; ezekkel kapcsolatban kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok a media@humantelex.hu e-mail címre küldhetők.

A Szervező és a Lebonyolító minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Játék során technikai problémák ne forduljanak elő. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a Játék során technikai problémák, rendszer- és szoftverhibák, késedelmek vagy egyéb olyan jellegű problémák miatt bekövetkező fennakadásokért, amelyek akadályozhatják a résztvevőket abban, hogy részt vegyenek a Játékban vagy felkeressék a Szervező fentiek szerinti weboldalát. Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a fenti weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező és a Lebonyolító nem vonható felelősségre adatvesztésért abban az esetben, ha a résztvevő adatbevitel közben bezárja a böngészőablakot, vagy az oldalt futtató szerverekkel fennálló/hálózati kapcsolat (bármely okból kifolyólag) megszakad.

10.5. A Játékkal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a www.kozelbeer.com internetes oldalon, valamint a fenti Facebook oldalon.

10.6. A Szabályzatra, valamint az abban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a GDPR, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

10.7.A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit módosítsa. A módosított Szabályzatot a Szervező www.kozelbeer.com weboldalon, valamint a fenti Facebook oldalon is közzé-teszi.

10.8. A Játékos tudomásul veszi, hogy a www.kozelbeer.com weboldal (online felület), valamint a fenti Facebook oldal teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

10.9. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a https://www.face-book.com/KozelHU weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége az azt megnyitó látogatót, illetve Játékost terheli és a költség mértéke függhet a látogató, illetve Játékos internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

10.10. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket a https://www.facebook.com/Ko-zelHU weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardwarevagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus), továbbá kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játékhoz kapcsolódó webes elérhetőség vagy e-mail szolgáltató által biztosított e-mail fiók esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget és minden kártérítési igényt kizár az esetleges téves nyertestértesítés vagy a nyertesértesítés során történő téves nyeremény megjelölés és az ebből fakadó valamennyi igény miatt.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal (például: becsületsértés, rágalmazás vagy más bűncselekmény vagy személyiségi jogsértés elkövetése), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

10.11. A Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

10.12. A Szervező és a Lebonyolító nem tehető felelőssé a Játék bármilyen félbeszakadásáért, ha annak oka vis maior (például: háború, zavargás, tűzvész, járvány, árvíz vagy egyéb természeti csapás, a Játék lefolytatását vagy a nyertesekkel, tartaléknyertesekkel vagy egyéb résztvevőkkel, érdeklődőkkel való kapcsolattartás vagy a nyeremény átadásának akadályozottsága jogszabályi rendelkezés vagy hatósági intézkedés okán a veszélyhelyzet során) vagy más, a Szervező és/vagy a Lebonyolító ellenőrzési körén kívül eső ok.

10.13. A Szervező és a Lebonyolító a Játék lezárása után 130 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el, ide nem értve az érintettek adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek gyakorlásával kapcsolatos, valamint jogszabály által kifejezetten biztosított egyéb joggyakorlását.

Budapest, 2021.06.14.
Dreher Sörgyárak Zrt.
Szervező

1. sz. Melléklet.
Az oldalon használt sütik részletezése: További információt a weboldalon alkalmazott sütikről a Szervező weboldalának Süti Tájékoztató-jában talál: https://www.kozelbeer.hu/doc/tc-hu.pdf